Browse Products & Services

Choose Currency:


Cài đặt lại hệ điều hành
Dành cho máy chủ vật lý và máy chủ thuê chỗ đặt
200,000.00 VND One Time

Chống tấn công DDOS
Dành cho máy chủ vật lý & máy chủ thuê chỗ đặt
1 Month Price - 500,000.00 VND
3 Month Price - 475,000.00 VND
6 Month Price - 450,000.00 VND
12 Month Price - 425,000.00 VND
24 Month Price - 425,000.00 VND
36 Month Price - 425,000.00 VND

Email Marketing
Dịch vụ triển khai thử cho KH - 30000 mails/tháng
1 Month Price - 250,000.00 VND
3 Month Price - 0.00 VND
6 Month Price - 0.00 VND
12 Month Price - 0.00 VND
24 Month Price - 0.00 VND
36 Month Price - 0.00 VND

Giải pháp
0.00 VND One Time

NFS Backup
1 Month Price - 2,000,000.00 VND
3 Month Price - 2,000,000.00 VND
6 Month Price - 0.00 VND
12 Month Price - 0.00 VND
24 Month Price - 0.00 VND
36 Month Price - 0.00 VND

Remote Backup - Daily
1 Month Price - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
3 Month Price - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
6 Month Price - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
12 Month Price - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
24 Month Price - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
36 Month Price - 150,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee

Remote Backup - Monthly
1 Month Price - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
3 Month Price - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
6 Month Price - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
12 Month Price - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
24 Month Price - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
36 Month Price - 50,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee

Remote Backup - Weekly
1 Month Price - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
3 Month Price - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
6 Month Price - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
12 Month Price - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
24 Month Price - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee
36 Month Price - 100,000.00 VND + 50,000.00 VND Setup Fee

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo có giới hạn
1 Month Price - 100,000.00 VND
3 Month Price - 100,000.00 VND
6 Month Price - 1,000,000.00 VND
12 Month Price - 1,000,000.00 VND
24 Month Price - 1,000,000.00 VND
36 Month Price - 1,000,000.00 VND

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo trọn gói
1 Month Price - 1,000,000.00 VND
3 Month Price - 1,000,000.00 VND
6 Month Price - 1,000,000.00 VND
12 Month Price - 1,000,000.00 VND
24 Month Price - 1,000,000.00 VND
36 Month Price - 1,000,000.00 VND

Premium Support
Dịch vụ quản trị máy chủ trọn gói / Full server management service
1 Month Price - 2,000,000.00 VND
3 Month Price - 2,000,000.00 VND
6 Month Price - 2,000,000.00 VND
12 Month Price - 2,000,000.00 VND
24 Month Price - 2,000,000.00 VND
36 Month Price - 2,000,000.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution