Duyệt sản phẩm & dịch vụ

Chọn đơn vị tiền tệ:


Cloud 1G
vCPU
1
RAM
1GB
SSD
12GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
3month(s)

Giá 3 tháng - 150,000.00 VND
Giá 6 tháng - 150,000.00 VND
Giá 12 tháng - 142,500.00 VND
Giá 24 tháng - 135,000.00 VND
Giá 36 tháng - 127,500.00 VND

Cloud 1.5G
vCPU
1
RAM
1.5GB
SSD
20GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 295,000.00 VND
Giá 3 tháng - 295,000.00 VND
Giá 6 tháng - 280,250.00 VND
Giá 12 tháng - 265,500.00 VND
Giá 24 tháng - 250,750.00 VND
Giá 36 tháng - 236,000.00 VND

Cloud 2G
vCPU
2
RAM
2GB
SSD
40GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 575,000.00 VND
Giá 3 tháng - 575,000.00 VND
Giá 6 tháng - 546,166.67 VND
Giá 12 tháng - 517,500.00 VND
Giá 24 tháng - 488,750.00 VND
Giá 36 tháng - 460,000.00 VND

Cloud 4G
vCPU
2
RAM
4GB
SSD
60GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 995,000.00 VND
Giá 3 tháng - 945,250.00 VND
Giá 6 tháng - 895,500.00 VND
Giá 12 tháng - 845,750.00 VND
Giá 24 tháng - 796,000.00 VND
Giá 36 tháng - 796,000.00 VND

Cloud 8G
vCPU
4
RAM
8GB
SSD
80GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 1,750,000.00 VND
Giá 3 tháng - 1,662,500.00 VND
Giá 6 tháng - 1,575,000.00 VND
Giá 12 tháng - 1,487,500.00 VND
Giá 24 tháng - 1,400,000.00 VND
Giá 36 tháng - 1,400,000.00 VND

Cloud 16G
vCPU
8
RAM
16GB
SSD
100GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 3,200,000.00 VND
Giá 3 tháng - 3,040,000.00 VND
Giá 6 tháng - 2,880,000.00 VND
Giá 12 tháng - 2,720,000.00 VND
Giá 24 tháng - 2,560,000.00 VND
Giá 36 tháng - 2,560,000.00 VND

Cloud 1G High-Memory
vCPU
2
RAM
1GB
SSD
20GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 445,000.00 VND
Giá 3 tháng - 445,000.00 VND
Giá 6 tháng - 422,750.00 VND
Giá 12 tháng - 400,500.00 VND
Giá 24 tháng - 378,250.00 VND
Giá 36 tháng - 356,000.00 VND

Cloud 1.5G High-Memory
vCPU
2
RAM
1.5GB
SSD
20GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 495,000.00 VND
Giá 3 tháng - 495,000.00 VND
Giá 6 tháng - 470,250.00 VND
Giá 12 tháng - 445,500.00 VND
Giá 24 tháng - 420,750.00 VND
Giá 36 tháng - 396,000.00 VND

Cloud 4G High-Memory
vCPU
4
RAM
4GB
SSD
40GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 1,135,000.00 VND
Giá 3 tháng - 1,078,250.00 VND
Giá 6 tháng - 1,021,500.00 VND
Giá 12 tháng - 964,750.00 VND
Giá 24 tháng - 908,000.00 VND
Giá 36 tháng - 908,000.00 VND

Cloud 8G High-Memory
vCPU
4
RAM
8GB
SSD
60GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 1,650,000.00 VND
Giá 3 tháng - 1,567,500.00 VND
Giá 6 tháng - 1,485,000.00 VND
Giá 12 tháng - 1,402,500.00 VND
Giá 24 tháng - 1,320,000.00 VND
Giá 36 tháng - 1,320,000.00 VND

Cloud 16G High-Memory
vCPU
8
RAM
16GB
SSD
80GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 2,950,000.00 VND
Giá 3 tháng - 2,802,500.00 VND
Giá 6 tháng - 2,655,000.00 VND
Giá 12 tháng - 2,507,500.00 VND
Giá 24 tháng - 2,360,000.00 VND
Giá 36 tháng - 2,360,000.00 VND

Cloud 32G High-Memory
vCPU
16
RAM
32GB
SSD
120GB
Ipv6
Free
Direct Admin
Free
Backup
Free
Anti Ddos
Support
Minimum payments
1month(s)

Giá 1 tháng - 5,950,000.00 VND
Giá 3 tháng - 5,652,500.00 VND
Giá 6 tháng - 5,355,000.00 VND
Giá 12 tháng - 5,057,500.00 VND
Giá 24 tháng - 4,760,000.00 VND
Giá 36 tháng - 4,760,000.00 VND

Powered by WHMCompleteSolution