Cấu hình remote database trên vps/máy chủ riêng

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cấu hình remote database trên vps/máy chủ riêng.
Bước 1: Ssh vào server

Để ssh vào server/vps, bạn vui lòng đọc bài viêt tham khảo http://vinahost.vn/ac/knowledgebase/84/Kt-ni-ti-may-ch-qua-SSH-vi-chng-trinh-Putty.html

Bươc 2: Chỉnh sửa file my.cnf
Đối với Centos, bạn chỉnh sửa file my.cnf tại /etc/my.cnf. Tại [mysqld] thêm vào dòng bind-address=YOUR-SERVER-IP sau đó save file và dùng lệnh /etc/init.d/mysql restart để khởi động lại dịch vụ mysql.

Bước 3: Mở port 3306
Để mở port 3306, bạn dùng lệnh iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp --destination-port 3306 -j ACCEPT, tiến hành kiểm tra port bằng cách dùng telnet ví dụ như : telnet your-ip-server 3306


Bước 4: Phân quyền remote database
Đối với việc phần quyền remote database cho database mới, bạn có thể chạy những lệnh sau đây:
- Chạy lệnh mysql -uroot -p để đăng nhập vào mysql với quyền root
- Chạy lệnh CREATE DATABASE vinahost; để tạo database có tên vinahost.
- Chạy lệnh GRANT ALL ON vinahost.* TO test@'202.54.10.20' IDENTIFIED BY 'PASSWORD'; để phân quyền cho user test có host là 202.54.10.20 được toàn quyền thao tác trên database vinahost  ( Host chính là ip của client remote vào database, khách hàng có thể để host = % để cho tất cả ip từ client có thể remote vào database)

Đối với việc phân quyền remote cho database đã tồn tại.
- Chạy lệnh update db set Host='202.54.10.20' where Db='vinahost'; để cập nhật lài ip cho phần host là 202.54.10.20 cho database vinahost.
- Chạy lệnh update user set Host='202.54.10.20' where user='test';  để cập nhật lại phần host là 202.54.10.20 cho user test.

Bước 5: Remote vào database
Tại server/vps remote gõ lệnh mysql -u test -h 66.66.66.55 -p
  • -u test là username của mysql
  • -h 66.66.66.55 là địa chỉ ip của server bị remote.
  • -p là chỉ định mật khẩu của user sẽ nhập sau khi chạy lệnh trên.

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Tạo MySQL database và user thông qua command line

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn cách tạo MySQL database và user thông qua command line. Các bước...

Quản lý cơ sở dữ liệu với SSH

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách quản lý cơ sở dữ liệu với SSH.1. Giới thiệu Bạn có thể kết...

Xử lý lỗi font Tiếng Việt sau khi import CSDL

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn xử lý lỗi font Tiếng Việt sau khi import CSDL.1. Giới thiệuVề vấn...

Hướng dẫn nhận biết và xử lý khi cơ sở dữ liệu bị lỗi corrupted/crashed cần repair

Bài viết này sẽ hướng dẫn nhận biết và xử lý khi cơ sở dữ liệu bị lỗi corrupted/crashed cần...

Hướng Dẫn Tạo - Xóa - Thay Đổi - Import - Export Database

Bài viết này sẽ hướng dẫn Tạo - Xóa - Thay Đổi - Import - Export Database.1. Cách tạo Database...

Powered by WHMCompleteSolution