Hướng dẫn cài đặt SoftEther VPN server trên Centos 6

Ở bài viết này, VinaHost hướng dẫn bạn cài đặt SoftEther VPN server trên Centos 6. Các bước thực hiện như sau:
SoftEther VPN là một phần mềm đa giao thức VPN mã nguồn mở mạnh mẽ và dễ sử dụng. Tương thích với nhiều hệ điều hành khác nhau như: Windows, Linux, Mac, FreeBSD và Solaris.
- SoftEther trở thành phần mềm mã nguồn mở vào đầu năm 2014 và là phần mềm tối ưu thay thế cho Open VPN và Microsoft's VPN Servers.
* Bảng so sánh các chức năng của OpenVPN và SoftEther VPN
Bước 1: Kiểm tra các thư viện và công cụ cần thiết khi cài SoftEther VPN.
         gcc software
         binutils software
         tar, gzip or other software for extracting package files
         chkconfig system utility
         cat, cp or other basic file operation utility
         EUC-JP, UTF-8 or other code page table for use in a Japanese language environment
         libc (glibc) library
         zlib library
         openssl library
         readline library
         ncurses library
         pthread library
Có thể chạy lại lệnh sau để đảm bảo các thư viện cần thiết đã được cài đặt: yum install -y gcc* binutils zlib openssl readline ncurses pth
Bước 2: Chọn một gói SoftEther VPN phù hợp với server để lấy link download tại trang sau: http://www.softether-download.com/en.aspx
Lấy link download và sử dụng lệnh wget để tải về: wget http://www.softether-download.com/files/softether/v4.14-9529-beta-2015.02.02-tree/Linux/SoftEther_VPN_Server/64bit_-_Intel_x64_or_AMD64/softether-vpnserver-v4.14-9529-beta-2015.02.02-linux-x64-64bit.tar.gz
Bước 3: Tiến hành giải nén và cài đặt.
- Giải nén source vừa tải về: tar xvzf softether-vpnserver-v4.14-9529-beta-2015.02.02-linux-x64-64bit.tar.gz
- Di chuyển thư mục vừa giải nén vào thư mục /usr/local/ dùng lệnh: mv vpnserver /usr/local
- Di chuyển đến thư muc vpnserver: cd /usr/local/vpnserver.
- Chạy lệnh make để tiến hành cài đặt: make.
- Nhấn 1 ba lần để đồng ý và tiến hành cài đặt.
- Nếu sau khi chạy lệnh make mà xuất hiện lỗi thì cần kiểm tra lại đã cài đầy đủ các thư viện ở bước 1 chưa.
Bước 4: Kiểm tra gói SoftEther VPN có tương thích và hoạt động được trên server không, chạy lệnh: ./vpncmd
Chọn 3 và gõ lệnh check.
Nếu sau khi check xảy ra lỗi cần kiểm tra lại các thư viện đã được cài đầy đủ ở bước  chưa.
Bước 5: Tạo script để dịch vụ vpn khởi động cùng hệ thống
- Tạo file /etc/init.d/vpnserver bằng lệnh vi /etc/init.d/vpnserver có nội dung sau:
#!/bin/sh
# chkconfig: 2345 99 01
# description: SoftEther VPN Server
DAEMON=/usr/local/vpnserver/vpnserver
LOCK=/var/lock/subsys/vpnserver
test -x $DAEMON || exit 0
case "$1" in
start)
$DAEMON start
touch $LOCK
;;
stop)
$DAEMON stop
rm $LOCK
;;
restart)
$DAEMON stop
sleep 3
$DAEMON start
;;
*)
echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0
- Sau đó lưu lại và phân quyền 755 cho file này: chmod 755 /etc/init.d/vpnserver.
- Bật dịch vụ khởi động cùng hệ thống: chkconfig vpnserver on.
- Start dịch vụ SoftEther VPN lên: service vpnserver start.
***Tài liệu tham khảo:
https://www.softether.org/
https://www.softether.org/4-docs/1-manual/7._Installing_SoftEther_VPN_Server/7.3_Install_on_Linux_and_Initial_Configurations
https://www.softether.org/4-docs/1-manual/6._Command_Line_Management_Utility_Manual/6.2_General_Usage_of_vpncmd
Chúc các bạn thành công!

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn xóa cache trình duyệt và cache DNS

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn xóa cache trình duyệt và cache DNS trên máy tính cho...

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình svn/git server trên cPanel

Ở bài viết này, VinaHost hướng dẫn cài đặt và cấu hình svn/git server trên cPanel cho bạn. GIT và...

Hướng dẫn kiểm tra lỗi phần cứng máy chủ

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn kiểm tra lỗi phần cứng máy chủ cho bạn. Trong quá trình...

Sử dụng AnyDesk để thay thế TeamViewer

Với bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng AnyDesk để thay thế TeamViewer. Khi sử...

Hướng dẫn khắc phục lỗi Err Name Not Resolved

Ở bài viết này, VinaHost sẽ hướng dẫn khắc phục lỗi Err Name Not Resolved cho bạn. Lỗi 105 Err...

Powered by WHMCompleteSolution