Hướng dẫn cấu hình relay email trên các mail server thông dụng

Bài viết này hướng dẫn khách hàng cấu hình sử dụng dịch vụ email relay tại VinaHost. Bài viết này chỉ cung cấp hướng dẫn cấu hình trên một số email server thông dụng, nếu email server của quý khách không nằm trong danh sách này vui lòng liên hệ với phòng kỹ thuật để được hỗ trợ cấu hình
 
1.Exim/cPanel
Truy cập vào "Exim Configuration Editor" trên WHM. Chọn "Advanced Editor"
 
- Tìm đến  "Section: ROUTERSTART" thêm vào nội dung như sau:
 
smarthost_dkim:
  driver = manualroute
  domains = !+local_domains
  require_files = "+/var/cpanel/domain_keys/private/${sender_address_domain}"
  # Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
  condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}} 
  transport = remote_smtp_smart_dkim
  route_list = $domain smtp-sg.vinahost.vn ::25

smarthost_regular:
  driver = manualroute
  domains = !+local_domains
  # Exclude null sender messages from relaying via the smarthost
  condition = ${if or {{!eq{$sender_address}{}} {!eq{$sender_host_address}{}}}} 
  transport = remote_smtp_smart_regular
  route_list = $domain smtp-sg.vinahost.vn ::25
 
- Tìm đến  "Section: TRANSPORTSTART" thêm vào nội dung như sau:
 
remote_smtp_smart_dkim:
  driver = smtp
  hosts_require_tls = *
  interface = ${if exists {/etc/mailips}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailips}{$value}{}}}{}}
  helo_data = ${if exists {/etc/mailhelo}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailhelo}{$value}{$primary_hostname}}}{$primary_hostname}}
  dkim_domain = $sender_address_domain
  dkim_selector = default
  dkim_private_key = "/var/cpanel/domain_keys/private/${dkim_domain}"
  dkim_canon = relaxed
  headers_add = X-AuthUser: ${if match {$authenticated_id}{.*@.*}\
 {$authenticated_id} {${if match {$authenticated_id}{.+}\
 {$authenticated_id@$primary_hostname}{$authenticated_id}}}}
  # Uncomment the line below in case you use a login for authentication
  hosts_require_auth = *
remote_smtp_smart_regular:
  driver = smtp
  hosts_require_tls = *
  interface = ${if exists {/etc/mailips}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailips}{$value}{}}}{}}
  helo_data = ${if exists {/etc/mailhelo}{${lookup{$sender_address_domain}lsearch*{/etc/mailhelo}{$value}{$primary_hostname}}}{$primary_hostname}}
  headers_add = X-AuthUser: ${if match {$authenticated_id}{.*@.*}\
  {$authenticated_id} {${if match {$authenticated_id}{.+}\
  {$authenticated_id@$primary_hostname}{$authenticated_id}}}}
  #Uncomment the line below in case you use a login for authentication
 hosts_require_auth = *
 
- Tìm đến  "Section: AUTH" và thêm vào nội dung sau
 
spamexperts_login:
  driver = plaintext
  public_name = LOGIN
  client_send = : user : password
 
Trong đó user và password quý khách thay thế bằng giá trị được cung cấp
 
2. Exchange 2007/2010
Thực hiện cấu hình trên Hub Transport như sau:
 
- Open Exchange Management Console
- Click on the + next to Organization Configuration
- Select Hub Transport and select the Send Connectors tab:
- Right-click on the existing Send Connector, select Properties and go to the Network tab.
- Select "Route mail through the following smart hosts:" and click Add.
- Enter smtp-sg.vinahost.vn in the FQDN section
- Click 'Change' under the smart-host authentication
- Select 'Basic Authentication'
- Add your username and password
- Click OK
 
3.MDaemon 12.0.x
Truy cập vào giao diện quản lý MDaemon và thực hiện như sau
 
- Click Setup
- Select Default Domain/Servers
- Click Delivery
- Select the option: "Send all outbound email to the 'Server' specified below"
- Tại phần "Server" điền vào giá trị: smtp-sg.vinahost.vn
- Click vào " ...requires authentication" và điền thông tin user và mật khẩu
 
 
Tham khảo
http://www.altn.com/Support/KnowledgeBase/KnowledgeBaseResults/?Number=KBA-02264
https://my.spamexperts.com/kb/40/MTA-examples-to-set-use-a-smarthost.html

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

Hướng dẫn gởi mail trên Wordpress qua SMTP

Trong WordPress có 1 plugin có thể đáp ứng nhu cầu này, đó...

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu email.

Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách 2 cách để thay đổi mật khẩu email khi khách hàng đang sử dụng...

Hướng dẫn tạo tài khoản email sử dụng Email Hosting

Hướng dẫn tạo tài khoản email sử dụng Email HostingBài viết sau hướng dẫn quý khách tạo và sử...

How to configure email settings on Outlook 2010

How to configure email settings on Outlook 2010  1.   Introduce: Nowaday, email...

Hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin

Bài viết sau sẽ hướng dẫn cấu hình chống spam cho email với SpamAssassin. SpamAssassin là hệ...

Powered by WHMCompleteSolution