Email Marketing - Start

Chỉ từ
190,000 VND
1 tháng
  • Email Limit Per Month 5000

Email Marketing - Silver

Chỉ từ
340,000 VND
1 tháng
  • Email Limit Per Month 10000

Email Marketing - Gold

Chỉ từ
900,000 VND
1 tháng
  • Email Limit Per Month 30000

Email Marketing - Platinum

Chỉ từ
1,400,000 VND
1 tháng
  • Email Limit Per Month 50000

Email Marketing - Diamond

Chỉ từ
2,700,000 VND
1 tháng
  • Email Limit Per Month 100000