SSD 1G - THAI

Chỉ từ
400,000.00 VND
1 tháng

SSD 2G - THAI

Chỉ từ
580,000.00 VND
1 tháng

SSD 3G - THAI

Chỉ từ
940,000.00 VND
1 tháng

SSD 4G - THAI

Chỉ từ
1,350,000.00 VND
1 tháng

SSD Customized - THAI

Chỉ từ
30,000,000.00 VND
1 tháng