ProSSD 1

Chỉ từ
125,000.00 VND
1 tháng


vCPU

1


RAM

1 GB


SSD

25 GB


IOPS

42k Read/ 14k Write

ProSSD 2

Chỉ từ
270,000.00 VND
1 tháng


vCPU

2


RAM

2 GB


SSD

50 GB


IOPS

42k Read/ 14k Write

ProSSD 3

Chỉ từ
315,000.00 VND
1 tháng


vCPU

3


RAM

3 GB


SSD

50 GB


IOPS

42k Read/ 14k Write

ProSSD 4

Chỉ từ
450,000.00 VND
1 tháng


vCPU

4


RAM

4 GB


SSD

60 GB


IOPS

42k Read/ 14k Write

ProSSD Start

Chỉ từ
115,000.00 VND
1 tháng


vCPU

1


RAM

512 MB


SSD

12 GB


IOPS

42k Read/ 14k Write

ProSSD 5

Chỉ từ
650,000.00 VND
1 tháng


vCPU

6


RAM

6 GB


SSD

80 GB


IOPS

42k Read/ 14k Write

ProSSD 6

Chỉ từ
890,000.00 VND
1 tháng


vCPU

8


RAM

8 GB


SSD

100 GB


IOPS

42k Read/ 14k Write