Instant Xeon Quad Core E3 v1-2-3 Series

Chỉ từ
2,500,000.00 VND
1 tháng

Instant Xeon Quad Core E3 v4-5 Series

Chỉ từ
3,300,000.00 VND
1 tháng

Instant Xeon 6 Core Series

Chỉ từ
3,900,000.00 VND
1 tháng

Instant Xeon 8 Core Series

Chỉ từ
4,900,000.00 VND
1 tháng

Instant Xeon 10-12 Core Series

Chỉ từ
5,700,000.00 VND
1 tháng

Instant Xeon 14 Core Series

Chỉ từ
6,100,000.00 VND
1 tháng

Instant Xeon 18 Core Series

Chỉ từ
8,100,000.00 VND
1 tháng