Duyệt danh mục sản phẩm / dịch vụ

Tiền tệ:


Colo VDC 25Mbps
VDC::25Mbps Full::25Mbps Shared
1 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 1,504,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 1,408,022.22 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Colo VDC 50Mbps
VDC::50Mbps Full::50Mbps Shared
1 tháng - 2,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,000,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 1,880,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 1,760,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 1,760,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 1,760,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Colo VDC 100Mbps
VDC::100Mbps Full::100Mbps Shared
1 tháng - 2,900,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,900,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,726,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,552,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,552,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,552,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Colo Viettel 50Mbps
Viettel::50Mbps Full::50Mbps Shared
1 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 1,600,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 1,504,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 1,408,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Colo Viettel 100Mbps
Viettel::100Mbps Full::50Mbps Shared
1 tháng - 2,500,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
3 tháng - 2,500,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
6 tháng - 2,350,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
12 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
24 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt
36 tháng - 2,200,000.00 VND + 800,000.00 VND Phí cài đặt

Powered by WHMCompleteSolution