VPS NVME 1

Chỉ từ
320,000.00 VND
1 tháng


vCPU

1


RAM

1 GB


SSD NVME

20 GB


IOPS

99k Read/ 33k Write

VPS NVME 2

Chỉ từ
490,000.00 VND
1 tháng


vCPU

2


RAM

2 GB


SSD NVME

50 GB


IOPS

99k Read/ 33k Write

VPS NVME 3

Chỉ từ
610,000.00 VND
1 tháng


vCPU

3


RAM

3 GB


SSD NVME

60 GB


IOPS

99k Read/ 33k Write

VPS NVME 4

Chỉ từ
810,000.00 VND
1 tháng


vCPU

4


RAM

6 GB


SSD NVME

80 GB


IOPS

99k Read/ 33k Write

VPS NVME 5

Chỉ từ
1,110,000.00 VND
1 tháng


vCPU

4


RAM

8 GB


SSD NVME

100 GB


IOPS

99k Read/ 33k Write

VPS NVME 6

Chỉ từ
1,480,000.00 VND
1 tháng


vCPU

8


RAM

8 GB


SSD NVME

100 GB


IOPS

99k Read/ 33k Write

VPS NVME 7

Chỉ từ
1,680,000.00 VND
1 tháng


vCPU

8


RAM

12 GB


SSD NVME

100 GB


IOPS

99k Read/ 33k Write

VPS NVME 8

Chỉ từ
2,030,000.00 VND
1 tháng


vCPU

10


RAM

14 GB


SSD NVME

120 GB


IOPS

99k Read/ 33k Write