CheapSSD 1

Chỉ từ
85,000 VND
1 tháng


vCPU

1


RAM

1 GB


SSD

25 GB


IOPS

21k Read/ 7k Write

CheapSSD 2

Chỉ từ
165,000 VND
1 tháng


vCPU

2


RAM

2 GB


SSD

40 GB


IOPS

21k Read/ 7k Write

CheapSSD 3

Chỉ từ
250,000 VND
1 tháng


vCPU

3


RAM

3 GB


SSD

60 GB


IOPS

21k Read/ 7k Write

CheapSSD 4

Chỉ từ
365,000 VND
1 tháng


vCPU

4


RAM

4 GB


SSD

80 GB


IOPS

21k Read/ 7k Write

CheapSSD 5

Chỉ từ
450,000 VND
1 tháng


vCPU

4


RAM

6 GB


SSD

100 GB


IOPS

21k Read/ 7k Write

CheapSSD 6

Chỉ từ
725,000 VND
1 tháng


vCPU

6


RAM

8 GB


SSD

120 GB


IOPS

21k Read/ 7k Write