Hướng dẫn chuyển hướng http sang https

Khi website của quý khách đã được cấu hình sử dụng SSL(https) thì lúc này những truy cập của người dùng vào website cần được ép buộc chuyển sang https. Bài viết này sẽ hướng dẫn quý khách cách cấu hình file .htaccess để tự động chuyển hướng từ http sang https. 


1. Đối với hosting Linux & Cpanel/DirectAdmin.

Để thực hiện quý khách vui lòng thêm đoạn code bên dưới vào file .htaccess

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R,L]2. Đối với hosting Windows & Plesk.

Để thực hiện quý khách vui lòng thêm đoạn code sao vào file web.config.

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
    <rules>
     <rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true">
     <match url="(.*)" />
     <conditions>
          <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
     </conditions>
     <action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
</rule>  
    </rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>


Chúc quý khách thành công!

Powered by WHMCompleteSolution