Thay đổi cấu hình múi giờ cho PHP script

Nếu bạn muốn thay đổi cấu hình múi giờ cho PHP script, bạn có thể chèn đoạn mã sau vào phần mã PHP của bạn:

<?php
\\ echo "Original Time: "date("h:i:s")."\n";
putenv("TZ=US/Eastern");
\\ echo 
"New Time: "date("h:i:s")."\n";
?> 
Danh sách các mã múi giờ để sử dụng thay cho giá trị "US/Eastern" trong hàm putenv() có thể tìm thấy ở đây

https://support.quadrahosting.com/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=109

Powered by WHMCompleteSolution