CloudVPS Malay Linux 1

Chỉ từ
$6.50 USD
1 tháng


vCPU

1


RAM

1GB


SSD

20GB


Data transfer

Unlimited

CloudVPS Malay Linux 2

Chỉ từ
$12.50 USD
1 tháng


vCPU

1


RAM

2GB


SSD

25GB


Data transfer

Unlimited

CloudVPS Malay Linux 3

Chỉ từ
$26.50 USD
1 tháng


vCPU

2


RAM

2GB


SSD

40GB


Data transfer

Unlimited

CloudVPS Malay Linux 4

Chỉ từ
$38.50 USD
1 tháng


vCPU

2


RAM

4GB


SSD

60GB


Data transfer

Unlimited

CloudVPS Malay Linux 5

Chỉ từ
$70.00 USD
1 tháng


vCPU

4


RAM

4GB


SSD

80GB


Data transfer

Unlimited

CloudVPS Malay Linux 6

Chỉ từ
$92.50 USD
1 tháng


vCPU

4


RAM

8GB


SSD

100GB


Data transfer

Unlimited

CloudVPS Malay Linux 7

Chỉ từ
$132.50 USD
1 tháng


vCPU

8


RAM

12GB


SSD

150GB


Data transfer

Unlimited

Customized CloudVPS Malay

$500.00 USD
1 tháng


vCPU

?


RAM

? GB


SSD

? GB


Data transfer

Unlimited