Xeon Quad Core E3 v1-2-3 Series

Chỉ từ
2,500,000 VND
1 tháng

Xeon Quad Core E3 v4-5 Series

Chỉ từ
3,300,000 VND
1 tháng

Xeon 6 Core Series

Chỉ từ
3,900,000 VND
1 tháng

Xeon 8 Core Series

Chỉ từ
4,900,000 VND
1 tháng

Xeon 10-12 Core Series

Chỉ từ
5,700,000 VND
1 tháng

Xeon 14 Core Series

Chỉ từ
6,100,000 VND
1 tháng

Xeon 18 Core Series

Chỉ từ
8,100,000 VND
1 tháng