Cài đặt lại hệ điều hành

$10.00 USD

D?nh cho m?y ch? v?t l? v? m?y ch? thu? ch? ??t

Chống tấn công DDOS

$25.00 USD
1 tháng

D?nh cho m?y ch? v?t l? & m?y ch? thu? ch? ??t

Giải pháp

$0.00 USD

NFS Backup

$100.00 USD
1 tháng

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo có giới hạn

$5.00 USD
1 tháng

Dịch vụ quản trị máy chủ ảo trọn gói

$50.00 USD
1 tháng

Premium Support

$100.00 USD
1 tháng

D?ch v? qu?n tr? m?y ch? tr?n g?i / Full server management service